Sostenibilitat i

Medi Ambient

 

Prefabricats Lomar S.L. ha adquirit un compromís per a col·laborar amb el desenvolupament sostenible i el medi ambient.

Reutilitzem l’aigua amb un circuit tancat.

La producció dels paviments de formigó no requereix de forns d’alta temperatura sinó que el procés es realitza amb premses hidràuliques o amb màquina extrusionadora en el cas de les bigues. Un cop fabricats, els productes es deixen a la secció d’assecatge a temperatura ambient fins a la seva posada a obra, per tant a un cost zero en aquesta part del procés energèticament parlant.

Pel que fa a paviments d’interior per a edificacions amb calefacció sistema radiant, el paviment de terratzo amb els 3 cm. de gruix de solera + 3,2 de gruix mitjà habitual en les peces de format 40×40 cm. ens assegurarà una bona retenció de la temperatura en la vivenda amb el conseqüent estalvi energètic. Si a això hi afegim que també és el paviment més adient per a complir amb el DB-HR del Codi Tècnic de l’Edificació en la resistència al soroll tant d’impacte com aeri, veiem que som davant d’un producte sostenible des de la seva fabricació fins a la fi de la seva utilització que, alhora, es pot reciclar del tot i tornar a utilitzar per a fabricar un nou paviment. Oferim una línia nova de paviments exteriors amb descontaminant mitjançant un procés d’oxidació natural TX active.

Des del punt de vista d’impacte ambiental, les biguetes pretensades, atesa la seva fabricació industrialitzada i els paviments d’interior i d’exterior, generen molt pocs materials sobrants i una baixa despesa energètica. Els residus d’embalatge es retornen al proveïdor i realitzem les investigacions i el desenvolupament necessaris per a ser el més sostenibles possible.

 

Algun projecte en ment?