Treballem 

per a vostè

 

EN BIGUES  

 

Innovem sistemes tradicionals.

Assessorem tècnicament en fase de projecte i d’execució sense cap cost afegit. El nostre departament tècnic calcularà la solució més òptima del sostre, tipus de biga i cantell en funció de la càrrega sol•licitada.
Pressupost sense compromís.

Treballem de manera coordinada amb les direccions facultatives i els organismes de control tècnic (OCT).
Per a facilitar el muntatge a l’obra, Prefabricats Lomar entrega un plànol de col•locació del sostre.
Complim tota la normativa existent referent a sostres unidireccionals pretensats i de manera molt particular el que es prescriu a l’EHE-08/CTE/CE.

A la fi de l’estructura, lliurem el Certificat de garantia del material, el Certificat marcatge CE i la Declaració de Conformitat.

Enviï’ns els plànols a l’adreça: tecnica@prefabricatslomar.com.

EN PAVIMENTS

 

Dissenyem a mida.

En obres singulars, en rehabilitacions i en qualsevol tipus d’obra que l’arquitecte ho requereixi, estem a la seva disposició. Sense cap cost afegit, fem les proves d’àrids i de tonalitat necessàries per a aconseguir aquell disseny que serà el més adient pel seu projecte.

A petició del client ens desplacem a obra sense cap cost afegit per a assessorar en la col•locació del material.
A la fi de l’obra entreguem també tota la documentació segons normativa vigent.

 

A continuació us podeu descarregar en format PDF el manual pel producte que esteu consultant. Per ampliar-ne la informació contacteu amb nosaltres a través de l’apartat de Contacte.

 

Manual us terratzo


Més informació de paviments interiors

= manual

Fitxa tècnica beurada

A continuació us podeu descarregar en format PDF la fitxa tècnica de beurada de paviments interiors. Per ampliar-ne la informació contacteu amb nosaltres a través de l’apartat de Contacte.

Enviï’ns qualsevol consulta a l’adreça: info@prefabricatslomar.com.

 

Algun projecte en ment?